Windows 远程桌面连接可能被远程执行代码漏洞补丁

说明

  •         需要使用远程桌面功能的用户还请尽快更新编号KB2621440、KB2667402两个补丁,其中Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008只需要更新第一个即可。


下载


  •         官方地址:

                                KB2621440

                                KB2667402

  •         百度网盘:

                    地址:点击传送

                    密码:查看密码

最后修改:2018/05/09 01:24
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论

颜文字